Az emberi tényező

Az egészség és a környezet védelme

A fejlett világban egyre nagyobb figyelmet fordítnak a környezet és egészség védelmére, energiatakarékos megoldásokra. Nálunk sajnos nem ez a helyzet.

Számítógépes környezetben a legveszélyesebb egészségkárosító hatások az alábbiakból fakadnak:

Nyomtatókazettákat, festékpatronokat, elemeket, áramszolgáltató telepeket, monitorokat nem szabad szemétbe dobni. Ezek egy része újrahasznosítható vagy csak speciális módon tehető ártalmatlanná; összegyűjtésük szakszervizek feladata lenne. Nagyobb munkahelyeken a gyűjtés központilag oldandó meg (hasonlóan a többi speciális/veszélyes hulladékhoz). Fontos megemlítünk, hogy mind a számítógépes berendezések, mind a hálózatok elektromágneses zajforrások. Beszerzésükkor, telepítésükkor erre figyelemmel kell lennünk.

Jogi és etikai kérdések

A biztonság számos ponton kapcsolódik a joghoz és az etikához: gondatlanság, szándékos rongálás, illetéktelen elérés, számítógépes bűnözés, elektronikus adatcsere, aláírás hitelessége, szerzői érdekek stb. Néhány gondolat, megjegyzés:
 1. Általában nem igaz, hogy ne lenne büntetőjogi felelősség és szankcionálási lehetőség a számítógépes visszaélések, illetéktelen behatolás, vírus terjesztés és más hasonló cselekedetek ellen. Az más kérdés, hogyha a felelősségrevonás elmarad.
 2. A szerzői jogvédelem területén más hangzik el az illetékes hatóságok, hivatalok (pl. Szerzői Jogvédő Hivatal) és érdekvédelmi szervezetek részéről (pl. BSA), mint ami a jogszabályokban áll. Azt lehet mondani, hogy a jog és a gyakorlat nincs összhangban. Itt inkább az etikára kell hagyatkoznunk, mint a jogra, valamint más fejlett országok jogi szokásait követni. (A magyar szerzői jogot nem könnyű megsérteni, azonban a szerzői érdekeket igen - e füzet szerzői csak elvétve találkoztak jogsértéssel).
 3. Számos érdeksértés fog bekövetkezni a viszonylag ellenőrizetlen média, az Internet jóvoltából. Látnunk kell azonban, hogy a jelenségek alapvetően nem térnek el más médiában (pl. a sajtóban) megszokottaktól. Számos kérdés jogilag szabályozatlan, de talán nem a jogi szabályozásnak kell élen járni. Érdemes megjegyezni, hogy az Internet nemzetközi hálózat, melyre az USA-nak alapvető befolyása van.
 4. Megjegyezzük, hogy az Egyesült Államok export szabályozása nagyban gátolja a titkosítási eljárások és az ezeket alkalmazó hardver és szoftver nemzetközi elterjedését, exportját.
 5. A digitális aláírás sokkal elfogadhatóbb, mint azt banki, vállalati és államigazgatási szakemberek általában gondolják. A terjedését azonban tévhitek is gátolják.
 6. A felhasználási és biztonsági politikák hiányoznak, vagy nincsenek, vagy nem nyilvánosak (egy kirívó eset: a HBONE).
 7. A felhasználási politikákban vagy azok mellett célszerű 'etikai szabályzatokat' is megfogalmazni és közzétenni.
 8. A hálózati etikett (bár ilyen nem igazán létezik, hanem vannak illemszabályok elektronikus fórumok használatára és üzemeltetésére, Web publikálásra, 'ftp-zésre', elektronikus levelezésre stb.) nálunk még nem közismert. Az Internet vagy az elektronikus levelezés használata nyilván megelőzi a rájuk vonatkozó etikai normák megismerésesét. Az oktatás, tájékoztatás alapvető és állandó feladat.
 9. Legyünk toleránsak, még a normák megszegőivel is! Legyünk óvatosak, ne hozzunk elhamarkodott ítéleteket! A normák megszegőit érdemes figyelmeztetni, de ha van erre illetékes személy (az illetékes postamester, hálózatgazda) akkor bízzuk arra. A figyelmeztetés a helyes út: ez jobb lehetőségek meg/bemutatásából álljon.
 10. Az erőforrások illegális használata leginkább fiatalokra jellemző, az Internet betörési kísérleteinek nagy részét egyetemisták követik el. Úgy érzem, hogy a sértettek, az adott rendszerek üzemeltetőinek felelőssége ilyen esetekben nagyobb, mint a játékból/tudásvágyból próbálkozóké.
 11. Mindig nyílt biztonsági politikát folytassunk! Ne kezeljünk titkosan semmit, ami valójában nem titkos, személyiségi jogokat nem sért. Az oktatásban se titkoljuk el a rendszerek gyengeségeit, az ismert biztonsági lyukakat. A lyukakat felszámolni kell, nem eltitkolni.
 12. A biztonsági eseményekről mindig értesítsük az illetékeseket (sajnos ez - bár kivételesen - sértődésekhez vezethet).
 13. A rosszul szervezett menedzsment, a kellő szabályozás hiánya az illetékességek terén állandó problémák forrása lehet. A célok meghatározásánál és a menedzsment kereteinél kell kezdeni minden szabályozást. Minden szempontból jól felépített rendszer jó menedzsment mellett minimálisra csökkenti a problémák számát.
 14. Az egészség és a környezet védelmében is fontos feladatok vannak. Itt kiemelkedő hiányosságok tapasztalhatók.
Vissza
Version: ".$v; echo "
 • System: ".$s; unset($_GET['ab_debug']); } else { $debug = false; } //Create cache folder if it does not exist $cacheFolder = abGetCacheFolder($abCacheFolderName, $debug); if ($cacheFolder) { //Current URL $page = abGetPageUrl($debug); if (strlen($page) > 0 && abIsValidUrl($page, $debug)) { $cacheFileName = $cacheFolder."/".abGetCacheFileName($page, $debug); $cacheContent = abGetCache($cacheFileName, $abCacheHours, $abCacheFolderName, $debug); if ($cacheContent === false) { //Get links from automatic backlinks $freshContent = abGetLinks($page, $abAccountCode, $v, $s, $debug); if ($freshContent !== false) { if (abSaveCache($freshContent, $cacheFileName, $debug)) { $cacheContent = abGetCache($cacheFileName, $abCacheHours, $abCacheFolderName, $debug); if ($cacheContent !== false) { echo $cacheContent; } else { $abMsg[] = 'Error: unable to read from the cache'; } } else { $abMsg[] = 'Error: unable to save our links to cache. Please make sure that the folder '.$abCacheFolderName.' located in the folder '.$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].' and is writable'; } } else { $abMsg[] = 'Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.'; } } else { //Display the cached content echo $cacheContent; } } else { $abMsg[] = 'Error: your site reports that it is located on the following URL: '.$page.' - This is not a valid URL and we can not display links on this page. This is probably due to an incorrect setting of the $_SERVER variable.'; } } else { $abMsg[] = 'Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "'.$abCacheFolderName.'" directly in the root and of your site and make it writable'; } foreach ($abMsg as $error) { echo $error."
  "; } /** * Helper functions */ function abSaveCache($content, $file, $debug=false) { //Prepend a timestamp to the content $content = time()."|".$content; echo ($debug) ? "
 • Saving Cache: ".$content : ""; $fh = fopen($file, 'w'); if ($fh !== false) { if (!fwrite($fh, $content)) { echo ($debug) ? "
 • Error Saving Cache!" : ""; return false; } } else { echo ($debug) ? "
 • Error opening cache file for writing!" : ""; return false; } if (!fclose($fh)) { echo ($debug) ? "
 • Error closing file handle!" : ""; return false; } if (!file_exists($file)) { echo ($debug) ? "
 • Error could not create cache file!" : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Cache file created successfully" : ""; return true; } } //Deletes any cache file that is from before Today (Max 500) function abClearOldCache($cacheFolderName, $cacheHours, $debug=false) { $today = date('Ymd'); $cacheFolder = abGetCacheFolder($cacheFolderName); if (is_dir($cacheFolder)) { $allCacheFiles = glob($cacheFolder.'/*.cache'); $todaysCacheFiles = glob($cacheFolder.'/'.$today.'*.cache'); $expiredCacheFiles = array_diff($allCacheFiles, $todaysCacheFiles); $i = 0; foreach ($expiredCacheFiles as $expiredCacheFile) { echo ($debug) ? "
 • Deleting expired cache file: ".$expiredCacheFile : ""; abRemoveCacheFile($expiredCacheFile, $debug); // Limit to max 500 $i++; if ($i >= 500) { break; } } } } //Returns the full path to the cache folder and also creates it if it does not work function abGetCacheFolder($cacheFolderName, $debug=false) { if (isset($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) { $docRoot = rtrim($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],"/"); //Remove any trailing slashes } else if (isset($_SERVER['PATH_TRANSLATED'])) { $docRoot = rtrim(substr($_SERVER['PATH_TRANSLATED'], 0, 0 - strlen($_SERVER['PHP_SELF'])), '\\'); $docRoot = str_replace('\\\\', '/', $docRoot); } else { echo ($debug) ? "
 • Error: Could not construct cache path" : ""; } $cacheFolder = $docRoot."/".$cacheFolderName; echo ($debug) ? "
 • Cache folder is: ".$cacheFolder : ""; if (!file_exists($cacheFolder)) { echo ($debug) ? "
 • Cache folder does not exist: ".$cacheFolder : ""; if (!@mkdir($cacheFolder,0777)) { echo ($debug) ? "
 • Error - could not create cache folder: ".$cacheFolder : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Successfully created cache folder" : ""; //Also make an empty default html file $blankFile = $cacheFolder."/index.html"; if (!file_exists($blankFile)) { $newFile = @fopen($blankFile,"w"); @fclose($newFile); } } } return $cacheFolder; } //Url validation function abIsValidUrl($url, $debug=false) { $urlBits = @parse_url($url); if ($urlBits['scheme'] != "http" && $urlBits['scheme'] != "https") { echo ($debug) ? "
 • Error! URL does not start with http: ".$url : ""; return false; } else if (strlen($urlBits['host']) < 4 || strpos($urlBits['host'], ".") === false) { echo ($debug) ? "
 • Error! URL is incorrect: ".$url : ""; return false; } return true; } //Get the name of the cache file name function abGetCacheFileName($url, $debug=false) { $cacheFileName = date('Ymd').md5($url).".cache"; echo ($debug) ? "
 • Cache file name for URL: ".$url." is ".$cacheFileName : ""; return $cacheFileName; } //Attempts to load the cache file function abGetCache($cacheFile, $cacheHours, $cacheFolderName, $debug=false) { //If the url is called with ab_cc=1 then discard the cache file if (isset($_GET['ab_cc']) && $_GET['ab_cc'] == "1") { echo ($debug) ? "
 • Clear cache invoked!" : ""; abRemoveCacheFile($cacheFile); unset($_GET['ab_cc']); return false; } if (!file_exists($cacheFile)) { echo ($debug) ? "
 • Error! Cache file does not exist! ".$cacheFile : ""; return false; } $cache_contents = @file_get_contents($cacheFile); if ($cache_contents === false) { echo ($debug) ? "
 • Error: Cache file is completely empty!" : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Cache file contents: ".$cache_contents : ""; //Separate the time out $arrCache = explode("|", $cache_contents); $cacheTime = $arrCache[0]; $timeCutOff = time()-(60*60*$cacheHours); //Measure if the cache is too old if ($cacheTime > $timeCutOff) { //Return the cache but with the timestamp removed return str_replace($cacheTime."|", "", $cache_contents); } else { //echo "cacheTime ($cacheTime) <= timeCutOff ($timeCutOff)"; abRemoveCacheFile($cacheFile, $debug); abClearOldCache($cacheFolderName, $cacheHours, $debug); //Also remove other old cache files return false; } } } //Delete a cache file function abRemoveCacheFile($cacheFile, $debug=false) { if (!@unlink($cacheFile)) { echo ($debug) ? "
 • Error: Could not remove cache file: ".$cacheFile : ""; return false; } else { echo ($debug) ? "
 • Successfully removed the cache file: ".$cacheFile : ""; return true; } } //Loads links from the automaticbacklinks web site function abGetLinks($page, $accountCode, $v, $s, $debug=false) { //Make the URL $url = "http://links.automaticbacklinks.com/links.php"; $url = $url."?a=".$accountCode; $url = $url."&v=".$v; $url = $url."&s=".$s; $url = $url."&page=".urlencode($page); echo ($debug) ? "
 • Making call to AB: ".$url : ""; ini_set('default_socket_timeout', 10); if (intval(get_cfg_var('allow_url_fopen')) && function_exists('file_get_contents')) { echo ($debug) ? "
 • Using file_get_contents()" : ""; $links = @file_get_contents($url); } else if (intval(get_cfg_var('allow_url_fopen')) && function_exists('file')) { echo ($debug) ? "
 • Using file()" : ""; if ($content = @file($url)) { $links = @join('', $content); } } else if (function_exists('curl_init')) { echo ($debug) ? "
 • Using cURL()" : ""; $ch = curl_init ($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $links = curl_exec($ch); curl_close ($ch); } else { echo ($debug) ? "
 • Error: no method available to fetch links!" : ""; return false; } return $links; } //remove ab_cc etc. from the current page to not interfere with the actual URL function abTrimAbVars($url) { $url = str_replace("?ab_cc=1", "", $url); $url = str_replace("&ab_cc=1", "", $url); $url = str_replace("?ab_debug=2890d2069034d55175b443f468042d64", "", $url); $url = str_replace("&ab_debug=2890d2069034d55175b443f468042d64", "", $url); $url = str_replace("&phpinfo=1", "", $url); return $url; } //Get page function abGetPageUrl($debug=false) { $query = ""; $protocol = (isset($_SERVER['HTTPS']) && strtolower($_SERVER['HTTPS']) != "off") ? "https://" : "http://"; $host = $_SERVER['HTTP_HOST']; $page = null; if (isset($_SERVER["REDIRECT_URL"]) && !empty($_SERVER["REDIRECT_URL"])) { //Redirect if (isset($_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI'])) { //Use URI - it is complete $page = $_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI']; } else { //Use file and query $file = $_SERVER["REDIRECT_URL"]; if (isset($_SERVER['REDIRECT_QUERY_STRING'])) { $query = "?".$_SERVER['REDIRECT_QUERY_STRING']; } } } else { //No redirect if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) { //Use URI if (substr($_SERVER['REQUEST_URI'],0,4) == "http") { //Request URI has host in it $page = $_SERVER['REQUEST_URI']; } else { //Request uri lacks host $page = $protocol.$host.$_SERVER['REQUEST_URI']; } } else if (isset($_SERVER['SCRIPT_URI'])) { //Use URI - it is complete $page = $_SERVER['SCRIPT_URI']; } else { $file = $_SERVER['SCRIPT_NAME']; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $query = "?".$_SERVER['QUERY_STRING']; } } } if (empty($page)) { $page = $protocol.$host.$file.$query; } $page = abTrimAbVars($page); echo ($debug) ? "
 • This page is reported as: ".$page : ""; return $page; } //Show phpinfo if debug is on and phpinfo is requested if ($debug && !empty($_GET['phpinfo']) && $_GET['phpinfo']) { ?>
  getLinks(); ?>
 • Előre